top of page

FAQ - Cesto postavljana pitanja

 

1. Na koji se način vrši obračun iznosa za plaćanje usluge prevoda?

Postoje dvije vrste pismenog prevoda, prevod dokumenta u formi obrazaca, formulara, uvjerenja, certifikata i slično, kod kojih prevoda se obračun vrši prema broju započetih redova, tj. svaki započeti red se računa na slijedeći način:

 

 

I. NAGRADA ZA PREVOD PISMENA

Tarifni broj 1.

1) Za prevod pismena s jednog od službenih jezika Federacije na strani jezik, i to:

• za svako pismeno do 15 redova10,00 KM

• za pismeno preko 15 redova,za svaki otiskani red 0,75 KM

2) Za prevod pismena sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije, i to:

• za svako pismeno do 15 redova 8,00 KM

• za pismeno preko 15 redova,za svaki otiskani red 0,75 KM

 

Druga vrsta pismenog prevoda je u formi dokumenta u kom slučaju se cijena određuje prema broju karaktera, tj. 1.800 karaktera bez proreda se računa kao 20,00 BAM u slučaju prevoda sa pečatom.

 

2. Na koji način dostavljam dokumentaciju za prevod i istu preuzimam po završenom prevodu?

Klijentima je najčešće najlakše dokumentaciju dostaviti u skeniranoj formi na mail adresu, kojom prilikom se vrši obračun o čemu se potencijalni klijent obavještava. U slučaju postignutog dogovora, nakon izvršenog prevoda je neophodno da klijent lično donese originalnu dokumentaciju na uvid kom prilikom se vrši plaćanje uz propisno dostavljen račun po zahtjevu. U slučaju kompanija koje su klijenti, plaćanje se vrši na žiro račun uz propisno dostavljen račun,  dok se originalna dokumentacija takođe donosi lično na uvid. 

 

3. Koliko vremena je neophodno da se izvrši usluga prevođenja?

U preliminarnoj komunikaciji sa klijentom kada se određuje iznos, utvrđuje se i tačno vrijeme neophodno da se izvrši usluga prevođenja. Navedeno vrijeme zavisi od klijentovih potreba, te mogućnosti prevodioca da u što bržem roku na najkvalitetniji način prevede dostavljenu dokumentaciju.

 

 

bottom of page